Reklamačný formulár

Reklamácia v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci

Obchodné meno: 
Botanicandle s.r.o.
Ulica a číslo:
Rustaveliho 4
Mesto:
Bratislava
PSČ:
83106
IČO:
53611951
DIČ
2121458339
IČ DPH: SK2121458339
Telefón:
0905 411 411
E-Mail:
 sviecky@botanicandle.sk

 

Kupujúci

Meno a priezvisko:
 
 Ulica a číslo:
 
 Mesto:
 
 PSČ:
 
 Telefón:
 
 E-Mail:
 

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky www.botanicandle.sk

 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:
 
Zo dňa:
 
Číslo faktúry:
 
Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):
 

 

Dôvody reklamácie:

 


 


V ...................................... Dňa ..........................

 

 

 

....................................

Meno priezvisko

(podpis)

 

 

Ako prílohu zašlite kópiu faktúry alebo pokladničného bloku